Inne usługi

Nasze usługi

W ramach pozostałych usług oferujemy:

Sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, aby pomóc kierownictwu przygotować i przedstawić informacje finansowe w sposób zgodny z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej. Wspieramy również w zakresie sporządzania raportów konsolidacyjnych oraz okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta.

Sporządzanie opinii i ekspertyz ekonomiczno-finansowych

Przeprowadzamy ekspertyzy zakresie analizy rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez przedsiębiorstwa, ocena sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, poprawności stosowania przepisów z zakresu rachunkowości a także rozwiązań dotyczących rachunkowości zarządczej.